Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/09/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2019, ανήλθε σε 888.089 άτομα. Από αυτά 479.485 (ποσοστό 53,99%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 408.604 (ποσοστό 46,01%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 303.958 (ποσοστό 34,23%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 584.131  (ποσοστό 65,77%).
  2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2019, ανήλθε σε 73.660 άτομα. Από αυτά 61.529 (ποσοστό 83,53%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 12.131 (ποσοστό 16,47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 24.980 (ποσοστό 33,91%) και οι γυναίκες σε 48.680  (ποσοστό 66,09%).
  3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Αύγουστο 2019,  (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 138.492 άτομα, από τα οποία οι 131.480 (ποσοστό 94,94%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 7.012 (ποσοστό 5,06%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 49.150 (ποσοστό 35,49%)  και οι γυναίκες σε 89.342  (ποσοστό 64,51%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 102.069 (ποσοστό 73,70%) είναι κοινοί, 2.327 (ποσοστό 1,68%) είναι οικοδόμοι, 7.012 (ποσοστό 5,06%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.372 (ποσοστό 0,99%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 25.442 (ποσοστό 18,37%) είναι εκπαιδευτικοί, και 270 (ποσοστό 0,19%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2019

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 893.310 888.089 -5.221 -0,58%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 76.891 73.660 -3.231 -4,20%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 111.990 138.492 26.502 23,66%

 

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 841.481 888.089 46.608 5,54%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 131.990 73.660 -58.330 -44,19%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 135.807 138.492 2.685 1,98%

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 303.958 34,23% 24.980 33,91% 49.150 35,49%
Γυναίκες 584.131 65,77% 48.680 66,09% 89.342 64,51%
Σύνολο

 

888.089 100,00% 73.660 100,00% 138.492 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 6.192 0,70% 483 0,66% 48 0,03%
20-24  ετών 46.243 5,21% 3.059 4,15% 5.248 3,79%
25-29 ετών 92.115 10,37% 4.575 6,21% 19.070 13,77%
30-44  ετών 338.732 38,14% 20.569 27,92% 67.826 48,97%
45-54 ετών 214.246 24,12% 17.217 23,37% 31.389 22,66%
55-64 ετών 158.325 17,83% 20.347 27,62% 13.952 10,07%
65 ετών και άνω 32.236 3,63% 7.410 10,06% 959 0,69%
Σύνολο

 

888.089 100,00% 73.660 100,00% 138.492 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

70.183 7,90% 12.753 17,31% 4.235 3,06%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

246.908 27,80% 27.864 37,83% 26.040 18,80%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 388.032 43,69% 26.191 35,56% 56.348 40,69%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 182.966 20,60% 6.852 9,30% 51.869 37,45%
Σύνολο

 

888.089 100,00% 73.660 100,00% 138.492 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

798.225 89,88% 61.580 83,60% 128.073 92,48%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.200 1,71% 1.873 2,54% 2.054 1,48%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 74.664 8,41% 10.207 13,86% 8.365 6,04%
Σύνολο

 

888.089 100,00% 73.660 100,00% 138.492 100,00%

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.