">

Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/09/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2019, ανήλθε σε 888.089 άτομα. Από αυτά 479.485 (ποσοστό 53,99%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 408.604 (ποσοστό 46,01%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 303.958 (ποσοστό 34,23%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 584.131  (ποσοστό 65,77%).
  2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2019, ανήλθε σε 73.660 άτομα. Από αυτά 61.529 (ποσοστό 83,53%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 12.131 (ποσοστό 16,47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 24.980 (ποσοστό 33,91%) και οι γυναίκες σε 48.680  (ποσοστό 66,09%).
  3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Αύγουστο 2019,  (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 138.492 άτομα, από τα οποία οι 131.480 (ποσοστό 94,94%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 7.012 (ποσοστό 5,06%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 49.150 (ποσοστό 35,49%)  και οι γυναίκες σε 89.342  (ποσοστό 64,51%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 102.069 (ποσοστό 73,70%) είναι κοινοί, 2.327 (ποσοστό 1,68%) είναι οικοδόμοι, 7.012 (ποσοστό 5,06%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.372 (ποσοστό 0,99%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 25.442 (ποσοστό 18,37%) είναι εκπαιδευτικοί, και 270 (ποσοστό 0,19%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2019

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 893.310 888.089 -5.221 -0,58%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 76.891 73.660 -3.231 -4,20%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 111.990 138.492 26.502 23,66%

 

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 841.481 888.089 46.608 5,54%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 131.990 73.660 -58.330 -44,19%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 135.807 138.492 2.685 1,98%

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 303.958 34,23% 24.980 33,91% 49.150 35,49%
Γυναίκες 584.131 65,77% 48.680 66,09% 89.342 64,51%
Σύνολο

 

888.089 100,00% 73.660 100,00% 138.492 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 6.192 0,70% 483 0,66% 48 0,03%
20-24  ετών 46.243 5,21% 3.059 4,15% 5.248 3,79%
25-29 ετών 92.115 10,37% 4.575 6,21% 19.070 13,77%
30-44  ετών 338.732 38,14% 20.569 27,92% 67.826 48,97%
45-54 ετών 214.246 24,12% 17.217 23,37% 31.389 22,66%
55-64 ετών 158.325 17,83% 20.347 27,62% 13.952 10,07%
65 ετών και άνω 32.236 3,63% 7.410 10,06% 959 0,69%
Σύνολο

 

888.089 100,00% 73.660 100,00% 138.492 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

70.183 7,90% 12.753 17,31% 4.235 3,06%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

246.908 27,80% 27.864 37,83% 26.040 18,80%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 388.032 43,69% 26.191 35,56% 56.348 40,69%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 182.966 20,60% 6.852 9,30% 51.869 37,45%
Σύνολο

 

888.089 100,00% 73.660 100,00% 138.492 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

798.225 89,88% 61.580 83,60% 128.073 92,48%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.200 1,71% 1.873 2,54% 2.054 1,48%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 74.664 8,41% 10.207 13,86% 8.365 6,04%
Σύνολο

 

888.089 100,00% 73.660 100,00% 138.492 100,00%

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.