Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 22/19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2019 / ΩΡΑ: 10:32 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών
Διαγωνισμού Δ. 22/19. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 22/19 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415», χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.