Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υγείας Τεχνικού Ασφαλείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού ( δίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου:
« Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » (CPV 71317210-8, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΚΑΕ 0419) ο οποίος θα αναλάβει την άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας, για το προσωπικό του Γ. Ν. Ζ., για ένα (1) έτος. Σύνολο ωρών ετήσιας απασχόλησης … 260 ώρες περίπου.
προϋπ. δαπάνης …… 3.145,16 € προ ΦΠΑ ή ….. 3.900,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου του 2019 και ώρα 13:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4… Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.