Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/10/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Α) Διαφόρων Ειδών Καθαριότητας (CPV 39224300-1) (ΚΑΕ 1381) Πιθανή ποσότητα ……… 10695 : {3900 lt, 4995 τεμ, 1800 κιλά} Πιθανής δαπάνης 7.862,90 € προ ΦΠΑ ή 9.750,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% Β) Ειδών Εστίασης (CPV 39221180-2) ( ΚΑΕ 1129)

Πιθανή ποσότητα …………… 78513 τεμ
Πιθανής δαπάνης 2.620,97 € προ ΦΠΑ ή 3.250,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.