Διαγωνισμός για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων –  πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη των αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας έξι (6) μηνών.
Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και των Παραρτημάτων «Α», «Β», «Γ» και «Δ» της παρούσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για κάθε είδος. Σημειώνεται ότι λόγω της κατακύρωσης ανά είδος δύναται η κατάθεση προφοράς για ένα ή περισσότερα είδη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.