Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2019 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

«Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής», CPV:33197000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (16.317,41€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.