Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2019 / ΩΡΑ: 10:41 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου «Παροχής
υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και
ακτινολογικών οστικής πυκνότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας και Θράκης» (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, CPV:
50421200-4), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 201.500,00€ με Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.