Κυβερνοασφάλεια και ΑΙ βασικές προκλήσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο Έρευνες – Μελέτες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Με την τεχνολογία σχετίζονται οι βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, για τα επόμενα χρόνια, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των παγκόσμιων ασφαλιστικών οργανισμών. Η κυβερνοασφάλεια και η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI) βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα των διευθυνόντων συμβούλων (CEOs) του ασφαλιστικού χώρου. Το 2019, μεγαλύτερο ποσοστό CEOs, και συγκεκριμένα 67% έναντι 57% το 2018, κατατάσσει υψηλότερα στις προτεραιότητες την κατάρτιση μιας ισχυρής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη με τους βασικούς μετόχους. Στο μεταξύ, στην πλειονότητά τους (74%) θεωρούν την ασφάλεια των πληροφοριών ως καθοριστικό παράγοντα της ευρύτερης στρατηγικής καινοτομίας τους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απασχολεί τους CEOs του ασφαλιστικού κλάδου, αλλά μόνο το 14% έχει υλοποιήσει προγράμματα ΑΙΤαυτόχρονα, η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται στο επίκεντρο. Το ΑΙ απασχολεί τους CEOs του ασφαλιστικού κλάδου, αλλά μόνο το 14% έχει υλοποιήσει προγράμματα ΑΙ και αυτοματοποίησης. Ένα επιπλέον 33% βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο, ενώ το 53% παραδέχεται ότι έχει υλοποιήσει περιορισμένα έργα ΑΙ. Το 67% των CEOs, ωστόσο, πιστεύει ότι η υιοθέτηση της ΑΙ και της αυτοματοποίησης θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις από όσες θα καταργηθούν.

Στο μεταξύ, τα στελέχη του κλάδου, όταν καλούνται να θέσουν προτεραιότητες ανάμεσα στην αγορά νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της επιχείρησής τους, οι CEOs προτιμούν την τεχνολογία σε αναλογία 2:1 (71% έναντι 29%).

Το μέλλον
Τα παραπάνω ευρήματα προκύπτουν από την παγκόσμια έρευνα Global Insurance CEO Outlook της KPMG, η οποία αποτυπώνει τις απόψεις 132 CEOs από τον ασφαλιστικό κλάδο. Η μελέτη αναλύει τις επιχειρηματικές ανησυχίες και προτεραιότητές της ασφαλιστικής αγοράς για τα επόμενα τρία χρόνια. “Το μέλλον της ασφάλισης έγκειται στην επίτευξη της βαθύτερης κατανόησης του πελάτη, της λειτουργικής αρτιότητας, της ευφυούς αυτοματοποίησης, καθώς επίσης και της προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της βιομηχανίας. Οι ασφαλιστές γνωρίζουν ότι πρέπει να εξετάζουν όλο και περισσότερο τις μελλοντικές πλατφόρμες που δημιουργούνται και να αναπτύξουν σχέδια μετασχηματισμού, τα οποία να επεκτείνονται σε όλες τις υπηρεσίες”, αναφέρει η σχετική μελέτη.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, άλλες ανησυχίες των CEOs του κλάδου σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Τα στελέχη του χώρου, μάλιστα, καταδεικνύουν την κλιματική αλλαγή ως το μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, μαζί με τους κινδύνους σε επίπεδο τεχνολογίας, εδαφικότητας (territorial), κυβερνοασφάλειας και λειτουργικότητας να ακολουθούν με μικρή διαφορά.

Ένα σημαντικό θέμα, που απασχολεί τους διευθύνοντες συμβούλους των ασφαλιστικών εταιρειών παγκοσμίως, είναι η αποσύνδεση από την καινοτομία. Στην πλειονότητά τους (85%), οι CEOs του κλάδου πιστεύουν ότι, στις σημερινές συνθήκες της αγοράς απαιτείται κουλτούρα “ταχείας αποτυχίας”, ώστε να εμπεδώνονται γρήγορα τα διδάγματα από αυτές. Το 56%, μάλιστα, θεωρεί ότι η κουλτούρα αυτή υπάρχει, ήδη, στην επιχείρησή τους.

Πηγή:ΣΕΠΕ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.