Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση Πολεµικών Πλοίων στην Νήσο Κύπρο Χρονικής ∆ιάρκειας ∆ύο (2) Ετών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/10/2019 / ΩΡΑ: 11:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο για την Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση Πολεµικών Πλοίων στην Νήσο Κύπρο Χρονικής ∆ιάρκειας ∆ύο (2) Ετών και
Έναντι Συνολικής Εκτιµώµενης Αξίας Πέντε Εκατοµµυρίων (5.000.000,00) Ευρώ (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) Απαλλασσοµένου ΦΠΑ-ΕΦΚ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.