Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού, «Ανοσοσφαιρίνες»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2019 / ΩΡΑ: 10:49 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε αριθµό διακήρυξης 127/2019 για την προµήθεια φαρµακευτικού
υλικού, «Ανοσοσφαιρίνες» CPV:33651520-9, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας (61.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.