Προμήθεια και εγκατάσταση Δεκατεσσάρων (14) Οδοντιατρικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/10/2019 / ΩΡΑ: 12:07 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Δεκατεσσάρων (14) Οδοντιατρικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης», συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ
(233.996,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.