Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοικητική Υποστήριξη» (εξωτερικός σύμβουλος)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2019 / ΩΡΑ: 10:38 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοικητική Υποστήριξη» (εξωτερικός
σύμβουλος) (cpv 79400000-8 υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
διαχείρισης) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας
Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή» («Joint Actions for the protection and improvement of public health in the
Cross-Border Area») με ακρωνύμιο “IpA Shield II” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA
“CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, παραδοτέο 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.3, 4.3.1, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (31.834,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.