Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου της «ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2019 / ΩΡΑ: 09:59 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 76/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗ

H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 42784/01-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ6ΧΟΡ1Ο-ΜΥ9) Απόφασης, προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την ανάθεση της «ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης» (CPV: 50720000-8, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (26,288.00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με
δικαίωμα προαίρεσης εξάμηνης μονομερούς παράτασης, μέχρι του ποσού των #13.144,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη, 19-11-2019 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 18-11-2019 στις 14:00 μ.μ. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό
ανάθεση προμήθειας. Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης,

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη,

Aρμόδιος υπάλληλος: Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος,
Τηλ. 2313 327 825, FAΧ 2313 327 838).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).