Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/11/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε αριθµό διακήρυξης 142/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθµός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) για το χρονικό διάστηµα από την 15 Νοεµβρίου 2019 ώρα 00:00:01πµ, µέχρι και την 16 ∆εκεµβρίου 2019 ώρα 23:59:59.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό πατήστε εδώ.