Διαγωνισμός για την σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2019 / ΩΡΑ: 08:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός, µε αριθµό διακήρυξης 113/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύµβασης συντήρησης µηχανηµάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού», CPV: 50421000-2, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.