Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/11/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008».

Δείτε την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο νόμου από το αρχείο του κόμβου

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, ρυθμίζεται εκ νέου ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, κατά την οριζόμενη έννοια, με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/52/ΕΚ.

Ειδικότερα, επαναλαμβάνονται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 178-206 του ν.4512/2018) ενώ εισάγονται και νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αναφέρονται στις υπαγόμενες διαφορές, στην εφαρμοζόμενη διαδικασία για την προσφυγή σε διαμεσολάβηση και τα επιμέρους στάδια αυτής, στις υποχρεώσεις των μερών, στα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης, στον τρόπο αμοιβής του νομικού παραστάτη και του διαμεσολαβητή, στα προσόντα του διαμεσολαβητή, στη νομική φύση των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και τον τρόπο αδειοδότησης αυτών κ.λπ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

– Η διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορεί να διενεργείται και μέσω τηλεδιάσκεψης (μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης).

– Επανακαθορίζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια της χρηματικής ποινής που επιβάλλεται από το δικαστήριο στα μέρη, σε περίπτωση που δεν προσέρχονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία ενώ έχουν κληθεί. Η εν λόγω ποινή κυμαίνεται από εκατό (100) έως πεντακόσια (500) ευρώ (αντί 120 – 300 που ισχύει) και εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

– Επανακαθορίζεται επίσης η συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, η οποία αποτελείται από 13 μέλη (αντί 15 που ισχύει) και προσδιορίζονται εκ νέου οι αρμοδιότητές της.

– Μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ [από πενήντα (50) σε τριάντα (30) ευρώ] το παράβολο, υπέρ του Δημοσίου, που απαιτείται για την υποβολή αναφοράς κατά διαμεσολαβητή, στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πειθαρχικής διαδικασίας.

– Ως φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών μπορεί να ορίζεται, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης, και φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί κατά την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή νομοθεσία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση και τους λοιπούς εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. Προς τούτο, προσδιορίζονται και τα σχετικά δικαιολογητικά αδειοδότησης.

– Το υφιστάμενο ηλεκτρονικό Μητρώο Διαμεσολαβητών λειτουργεί εφεξής υπό τη μορφή Γενικού και Ειδικού Μητρώου με το οριζόμενο περιεχόμενο. (άρθρα 1 – 32)

– Καταργούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εισάγονται μεταβατικής ισχύος ρυθμίσεις μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαμεσολάβηση.

Πηγή: Taxheaven