Ο εν εξελίξει εμπορικός πόλεμος πλήττει καίρια το παγκόσμιο e-commerce

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/11/2019 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Βαριά σκιά στην ψηφιακή οικονομία ρίχνει ο εν εξελίξει παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος και τα πλήγματα κατά του ελεύθερου εμπορίου με την επιβολή εμπορικών δασμών μεταξύ των διεθνών οικονομικών υπερδυνάμεων. Ο προστατευτισμός και ο επαπειλούμενος γενικευμένος εμπορικός πόλεμος πλήττει καίρια τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Συστάσεις για την ενίσχυση του e-commerce, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διενεργεί ο ΠΟΕ, απευθύνει ο WITSAΣύμφωνα με σχετικό βαρόμετρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η αύξηση των εμπορικών δασμών συνέβαλε στη μείωση των διασυνοριακών πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών, οδηγώντας σε αποδυνάμωση την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΟΕ, ήδη από τις αρχές του 2019, έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να μην χάσει τη δυναμική του. Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να καταλήξουν σε μια συμφωνία για το ηλεκτρονικό εμπόριο εντός του 2020, η οποία θα ενισχύσει την ψηφιακή οικονομία.

Τις πρωτοβουλίες του ΠΟΕ και της παγκόσμιας κοινότητας υποστηρίζει ο WITSA (Παγκόσμιος Σύνδεσμος Πληροφορικής και Υπηρεσιών Τεχνολογίας), ο οποίος κατέθεσε μια σειρά συστάσεων, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην προωθούμενη συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ώστε να καλυφθεί εκτενώς ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μία από τις συστάσεις, που εισηγείται ο WITSA, έχει να κάνει με τη “μη διάκριση των προϊόντων”. Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, η απαγόρευση των διακρίσεων όσον αφορά την επεξεργασία ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των κατεστημένων φορέων και των νεοεισερχομένων εταιρειών, πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία του ΠΟΕ.

Ροή δεδομένων
Η ελεύθερη διασυνοριακή ροή των δεδομένων είναι άλλη μια διάσταση, που ο WITSA εισηγείται να συμπεριληφθεί στην προωθούμενη συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Με δεδομένο ότι το ψηφιακό εμπόριο στηρίζεται στις διεθνείς μεταφορές δεδομένων, τα εμπόδια στην ελεύθερη ροή αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στο παγκόσμιο εμπόριο. “Σήμερα, επιβάλλονται εμπόδια στη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων από διάφορα κράτη, αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα. Με αυτές τις απαγορεύσεις οι πελάτες δεν έχουν πρόσβαση σε πολύτιμες ψηφιακές υπηρεσίες, οι δε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επωφελούνται από το ψηφιακό εμπόριο περισσότερο από ό,τι οι μεγάλες, επηρεάζονται δυσανάλογα”, αναφέρει ο WITSA. Εκφράζει δε τη θέση ότι τα δεδομένα είναι ένας βασικός πόρος για την υγιή οικονομική ανάπτυξη και ότι οι υπερβολικοί περιορισμοί των δεδομένων μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τη διαχείριση και την προστασία τους. “Οι νέοι κανόνες ηλεκτρονικού εμπορίου του ΠΟΕ θα πρέπει να επιτρέπουν την ασφαλή διακίνηση δεδομένων πέρα από τα σύνορα”, αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Τελωνειακές διαδικασίες
Σύμφωνα με τον WITSA, η επιβολή εμπορικών δασμών είναι ένα ακόμη εμπόδιο, που πλήττει καίρια το ηλεκτρονικό εμπόριο. “Μια συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα πρέπει να απαγορεύει οριστικά την εφαρμογή δασμών και άλλων μέτρων, που εισάγουν διακρίσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές”, αναφέρει ο Σύνδεσμος. Ένα άλλο σημείο, που σύμφωνα με τον Σύνδεσμο χρήζει προσοχής, είναι οι τελωνειακές διαδικασίες που υφίστανται κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μια νέα συμφωνία για το ψηφιακό εμπόριο στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει περαιτέρω δεσμεύσεις για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Αυτές οι δεσμεύσεις θα πρέπει να απλουστεύσουν την επεξεργασία για αποστολές, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων. Έτερο σημείο στο οποίο είναι απαραίτητο να δοθεί σημασία είναι το ζήτημα της κυβερνασφάλειας. “Οι απειλές για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό εμπόριο. Για να καταπολεμηθεί αυτό, οι χώρες πρέπει να ενισχύσουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνεργασίας. Μια συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον παράγοντα κυβερνοασφάλεια”, σημειώνει ο WITSA.

Πηγή: ΣΕΠΕ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.