Προµήθεια « α)Μονάδων µετατροπής διεπαφών αναλογικών κυκλωµάτων επικοινωνιών φωνής σε διεπαφές VoIP για το ΚΕΠΑΘΜ β) Συστήµατος µετατροπής πρωτοκόλλων αναλογικών κυκλωµάτων επικοινωνιών φωνής σε VoIP για τον Αερολιµένα Κω»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2019 / ΩΡΑ: 16:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής την προµήθεια
« α)Μονάδων µετατροπής διεπαφών αναλογ κων κυκλωµάτων ε πι κ οινωνιών φωνής σε διεπαφές VoIP για το
ΚΕΠΑΘΜ
β) Συστήµατος µετατροπής πρωτοκόλλων αν αλ ο γι κών κυ κ λω µά τω ν ε πι κ οινωνιών φωνής σε VoIP για τον Αερολιµένα
Κω».

Για περισσότερες πλήροφορίες πατήστε εδώ.