Προµήθεια ενός (1) Συγκροτήµατος Πύργου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής High Definition µε ∆υνατότητα 3D και IGG και ∆εκαετή (10) Συντήρησή του

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2019 / ΩΡΑ: 16:37 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την
«Προµήθεια ενός (1) Συγκροτήµατος Πύργου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής High Definition µε
∆υνατότητα 3D και IGG και ∆εκαετή (10) Συντήρησή του, Μέσω Συµφωνίας Πλαίσιο, Έναντι
Εκτιµώµενης Αξίας ∆ιακοσίων ∆έκα Έξι Χιλιάδων (216.000,00) ευρώ, µη Συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.