ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2019 / ΩΡΑ: 16:34 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ (cpv 33130000-0
οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές), προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.500,00€ με
Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με
κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.