Πρόγραμμα 30 εκατ. ευρώ για στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2019 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Απαντώντας σε νέο ερώτημα στη Βουλή, σχετικά με τα τρόπο στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί σημαντικά από την πτώχευση του ομίλου της Thomas Cook, το υπ. Τουρισμού περιγράφει τα μέτρα που έχουν θεσμοθετηθεί ήδη, καθώς και ποια ακόμα θα ακολουθήσουν.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

• Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους που απολύονται πρόωρα από επιχειρήσεις συνεργαζόμενες με την Thomas Cook και συγκεκριμένα:

α) μείωση του αριθμού των αναγκαίων ενσήμων για καταβολή επιδόματος ανεργίας από 100 σε 80, β) επέκταση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας κατά ένα μήνα και γ) σχεδιασμό ειδικού προγράμματος από τον ΟΑΕΔ για την στήριξη των θέσεων εργασίας ώστε οι πληγείσες επιχειρήσεις να μην απολύσουν εργαζομένους.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 10 του νεοψηφισθέντος νόμου προβλέπονται μέτρα στήριξης των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook Tour Operations LTD τα οποία έχουν ως εξής : 1. Στο άρθρο 4 του ν.1545/1985 (Α’91), μετά την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής: «7. Κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α’167), όπως ισχύει, καθώς και για τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD, αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισμού των εργαζομένων που απασχολούν οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
».

2. Στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985 (Α’91), μετά την παράγραφο 9 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως εξής:
«10. Για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας της παρ. 7 του άρθρου 4, το επίδομα τακτικής ανεργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του παρόντος, επιμηκύνεται κατά ένα (1) μήνα, ήτοι ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και πέντε (5) ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του παρόντος».

 Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, των οποίων τουλάχιστον 25% του τζίρου προερχόταν από πελάτες της Thomas Cook με την αναστολή για 6 μήνες της προθεσμίας καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε αναλογία ίση με το ποσοστό του τζίρου που είχε κάθε επιχείρηση με την πτωχευμένη εταιρία. Σημειώνεται ότι ψηφίστηκε και είναι σε ισχύ από 18.11.2019 ο υπ’αριθμ. 4638 νόμος του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «κύρωση α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α’142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α’145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α’150) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’181).

• Επίσης για την ενίσχυση της ρευστότητας, η Ελληνική Τράπεζα Ανάπτυξης (πρώην ΕΤΕΑΝ) επεξεργάζεται σχέδιο υποστήριξης των εταιρειών που επλήγησαν από τη διακοπή εργασιών της Thomas Cook. Για επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί μέσω του ταμείου ΤΕΠΙΧ, αναζητούνται ήδη και με τις συνεργαζόμενες τράπεζες τρόποι αναθεώρησης των όρων των χορηγήσεων, ενώ μελετάται η παροχή άτοκων δανείων και με την απαραίτητη περίοδο χάριτος, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι ταμειακές ροές των εταιρειών που τεκμηριώνεται ότι άμεσα επιβαρύνθηκαν από την πτώχευση της Thomas Cook.

• Για την διευκόλυνση των επενδύσεων, αποφασίστηκε η προτεραιοποίηση των ελέγχων των επενδύσεων που έχουν υποβάλει αυτές οι επιχειρήσεις στον αναπτυξιακό νόμο, ώστε να επιταχυνθούν οι σχετικές εκταμιεύσεις.

Τέλος, το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα συναρμόδια υπουργεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αντιδρά άμεσα στα ζητήματα που προκύπτουν από την χρεοκοπία της Thomas Cook προκειμένου να μην υπάρξουν αναταράξεις στις εισερχόμενες τουριστικές ροές της χώρας.

Πηγή: Taxheaven