Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών τεχνολόγου ραδιολόγου για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2019 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 69/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών τεχνολόγου ραδιολόγου για το
εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.