∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 107/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2019 / ΩΡΑ: 17:04 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 107/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ιατρικών και
βιολογικών εργαστηρίων – βιοχηµικού και µικροβιολογικού εργαστηρίου, για ένα
έτος».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.