∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 108/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2019 / ΩΡΑ: 11:37 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 108/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ∆Ε Χειριστή
ιατρικών συσκευών, για το χειρισµό Η/Υ µε λογισµικό ελέγχου και του συστήµατος αρχειοθέτησης και επαλήθευσης του τµήµατος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκοµείου, για ένα έτος».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.