∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 146/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2019 / ΩΡΑ: 17:16 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 146/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ιατρικά διαλύµατα».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.