Διαγωνισμός για Επισκευή – προμήθεια κρισίμων υλικών Αφων C–27J».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2019 / ΩΡΑ: 22:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Πολεμική Αεροπορία διενεργεί ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας
τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.