Διαγωνισμός για την αμοιβή υπηρεσιών τραπεζοκόμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2019 / ΩΡΑ: 08:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός, µε αριθµό διακήρυξης 150/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµων», CPV:55300000-3, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.