">

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ευπαθών Προϊόντων – Ειδών Παντοπωλείου, για τις Ανάγκες του ΚΕΜΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το ΚΕΜΧ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ε) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ευπαθών Προϊόντων – Ειδών Παντοπωλείου, για τις ανάγκες του ΚΕΜΧ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκ 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συγκεντρώσεων του διοικητηρίου του ΚΕΜΧ, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:α.  Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη,  12 Δεκ 19 και ώρα 11:00 πμ.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με μόνο κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη κατά είδος τιμή του εκάστοτε προϊόντος που θα προκύψει από το επί τοις % ποσοστό έκπτωσης με βάση τις τιμές χονδρικής πώλησης του προϊόντος από την εταιρεία παρασκευής (πρόσφατος κατάλογος τιμών χονδρικής πώλησης προϊόντων της εταιρείας παρασκευής).

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε εδώ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.