Διαγωνισμός για την προμήθεια «Υλικά ακτινοδιαγνωστικής»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2019 / ΩΡΑ: 23:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 155/2019 για την προμήθεια «Υλικά ακτινοδιαγνωστικής», CPV:33124210-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.