">

Πρόσκληση της «Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου», «Αγαπήνωρ» για εγγραφή στο μητρώο μελετητών συμβούλων της για τη σύνταξη μελετών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2019 / ΩΡΑ: 14:50 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» «Αγαπήνωρ» ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η «Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου» <<Αγαπήνωρ>>, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων της αποφάσισε να σταματήσει τις μελέτες που αφορούν ιδιώτες-επιχειρηματίες και να έχει ενημερωτικό μόνο ρόλο για τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα που τους αφορούν .

Θέλοντας όμως να συνεχίσει την εξυπηρέτηση των επενδυτών, επιχειρηματιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προσκαλεί τους εξειδικευμένους επιστήμονες, φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την σύνταξη μελετών/αιτήσεων ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων, Εθνικών ή και Ευρωπαϊκών, να ενταχθούν στο μητρώο συμβούλων της . Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς υπηρεσιών:

  1. Επιχειρηματικός σχεδιασμός (πηγές χρηματοδότησης, προσέλκυση κεφαλαίων).
  2. Αναπτυξιακά προγράμματα (υποβολή και παρακολούθηση φακέλου).
  3. Μελέτες και πιστοποίηση ποιότητας κατά τα συστήματα ISO – HACCP-CE.
  4. Μελέτες marketing και προώθησης προϊόντων.
  5. Ενεργειακές μελέτες.
  6. Μελέτες χωροθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  7. Πνευματικά δικαιώματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα με αναφορά εάν υπάρχει σε αντίστοιχη εμπειρία.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι: α) Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, α­ναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανά­λογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, ή κινήθηκε εναντίον του τέτοιας φύσεως διαδικασία.

β) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα, που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του, βάσει αμετακλήτου απόφασης.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην έδρα της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Υπεύθυνος  Μεγρέμης Νικόλαος, τηλ.: 2710-230233, fax: 2710-230236

e-mail: info@agapinor.gr

Το μητρώο θα ανανεώνεται κάθε τρίμηνο

Με εκτίμηση,

Για την εταιρεία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Παράσχου Ματίνα

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.