Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων του 251 ΓΝΑ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/12/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί τον διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων του 251 ΓΝΑ».
β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 212.454,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και
263.442,96 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
γ. Ενδεικτικές ποσότητες / προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) :
Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) : 150.000 κιλά x 1,09 = 163.500,00 €
 Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) στερεής μορφής : 19.600,00 κιλά x 1,99 = 39.004,00 €.
 Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) υγρής μορφής : 3.000,00 κιλά x 1,99 = 39.004,00 €.
 Άλλα Aμιγώς Tοξικά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) : 2.000,00 κιλά x 1,99 =3.980,00 €.

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00
Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr. και www.haf.gr.
Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 82575.
α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 13 Ιανουαρίου 2020 μέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ.
β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 20 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.
δ. Γλώσσα : Ελληνική
ε. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν θα ληφθούν υπόψη.
1. α. Συχνότητα μεταφοράς : Όσον αφορά στα ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, η συχνότητα μεταφοράς τους θα είναι τρεις (3) φορές εβδομαδιαίως τουλάχιστον, και επιπλέον όποτε χρειαστεί, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι μέρες μεταφοράς θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης του Νοσοκομείου με τον ανάδοχο (πλην Κυριακής και αργιών) και σε πρωινό ωράριο.
β. Πληρωμή : Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο.
2. Χρόνος ισχύος προσφορών : Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα, με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία.
3. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού : Η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή)
ανά κατηγορία αποβλήτων.

4. Αιτήματα – ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.
Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται
αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή και η ΥΠ/ΠΑ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.