Διαγωνισμοί για την προμήθεια ιατρικών προιόντων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/01/2020 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
  • Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 141/2019 για την «Προμήθεια δυο (2) κερατοδιαθλασίμετρων για το Οφθαλμολογικό Τμήμα», CPV33122000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων και εκατόν εξήντα δυο ευρώ (20.162,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

  • Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 156/2019 για την «Προμήθεια ψηφιακού έγχρωμου υπερηχοτομογράφου για το Ρευματολογικό Τμήμα», CPV:33124120-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα έξι χιλιάδων και πενήντα οκτώ ευρώ (16.058,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

  • Η Υπηρεσία Προμηθείων Πολεμικής Αεροπορίας διεξάγει διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια «Τριών (3) Πλήρων Αναισθησιολογικών Μονάδων» προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Το Γ.Ν Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (CPV 33696500-0, Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2..εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.