Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

1. Αναθέτουσα αρχή: ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
2. Σχηματισμός Διενέργειας Διαγωνισμού: ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
3. Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
4. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανάδειξη ιδιωτικού συνεργείου παροχής υπηρεσιών τραπεζοκομίας Σχολής, όπως στον παρακάτω πίνακα:
5. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (24.203,75€).
6. Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή πληροφοριών καθώς και αναλυτική διακήρυξη και τεχνικές προδιαγραφές, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών/ Τμήμα Προμηθειών, Στρδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Βασιλείου Τσιτσάνη 67, Τ.Κ. 42132 Τηλ 2431023950 (Εσωτ.:151) – FAX: 2431074233, και από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής https://smy.army.gr,

7. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη ΣΜΥ (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» – Τρίκαλα) την Τρίτη 28 Ιαν 20 και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, παρουσία των ενδιαφερομένων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν. Τυχόν προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδρομικά από τους υποψηφίους, να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι Δευτέρα 27 Ιαν 20 και ώρα 14:00.
8. Στις περιπτώσεις, που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ή είναι εκπρόθεσμες) δεν θα γίνονται αποδεκτές.
9. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής των προς προμήθεια είδος. 10. Η Κατακύρωση τελεί υπό την έγκριση του Δκτή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.
11. Η υπογραφθείσα σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους – μέχρι το τέλος του έτους 2020 – χωρίς δικαίωμα παράτασης, με ανάλογη αφαίρεση αποζημίωσης του παρόχου για όσους μήνες δεν παρασχεθούν υπηρεσίες.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.