Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή Μαγνητικού Τομογράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/01/2020 / ΩΡΑ: 21:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 1/2020, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή Μαγνητικού Τομογράφου», CPV: 50420000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (7.192,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ