Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών για την πυροπροστασία των εργαζομένων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Παροχή υπηρεσιών και προμήθειες ειδών αναφορικά με την πυροπροστασία και εν γένει ασφάλεια των εργαζομένων και εγκαταστάσεων της ΥΠΑ».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η παρούσα προκήρυξη αφορά τους συστημικούς διαγωνισμούς:

1) Τμήμα Α α/α ΕΣΗΔΗΣ 82640 CPV :50413200-5, Προϋπολογισμός € 300.000,00
Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των οργανικών μονάδων είτε για μεμονωμένες οργανικές μονάδες.

2) Τμήμα Β α/α ΕΣΗΔΗΣ 82641 CPV :1811300-4, 35113400-3, 18832000-0, Προϋπολογισμός € 139.580,00
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 30-12-2019 και ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16-03-2020 και ώρα 15:00
Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών : Έξι μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Προϋπολογισμός : € 439.580,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Γλώσσα : Ελληνική
Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα:
1) Για το Τμήμα Α: €4.838,71
2) Για το Τμήμα Β: €2.251,29
Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.
Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της Διακήρυξης.
Δικαιούμενοι συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Τρόπος Πληρωμής : Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με το συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας ποσοστού 4% για υλικά και 8% για εργασίες επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων ΥΠΑ (ΑΛΕ 2420389001 & 2410902001), επ’ ονόματί του, βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη.
γ) Τιμολόγιο του αναδόχου.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr , στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί»), ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: 6ΘΠΤ465ΧΘΞ-5Κ7).
Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 8916264 (Α.Πανουργιά).