Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών συσσιτίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Αναθέτουσα αρχή: ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

Είδος ∆ιαγωνισµού : Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Προμήθεια «Τροφίμων των κλιμάκων του ΓΚΤΕΔ και λοιπών ειδών συσσιτίου για κάλυψη αναγκών των Μονάδων της».

Συνολική εκτιµώµενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη προσωπικού – ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε διακόσιες  έξι χιλιάδες και είκοσι οχτώ ευρώ (206.028 €) περίπου.

∆ιεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την XXIV ΤΘΤ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Λιτόχωρο, ΤΚ 60200, τηλέφωνο: 2352094047, email: n.s.vakalas@army.gr

Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού :

α.      Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

β.      Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

γ.      Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 10 Φεβ 20 ηµέρα Δευτέρα. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, θα γνωστοποιούνται αυτόµατα, µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ.

δ.      Ως ημερομηνία διεξαγωγής της 1ης φάσης του διαγωνισμού (Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής -Τεχνικής Προσφοράς), ορίζεται η  17 Φεβ 20 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τιμής σε κάθε είδος ξεχωριστά (για τα είδη της ενότητας Ι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τιμής συνάγεται από το μεγαλύτερο ποσοστό εκπτώσεως επί τοις εκατό (%) επί της μέσης αποφορολογημένης λιανικής τιμής πώλησης των ειδών επί του «Δελτίου Πιστοποιήσεως Τιμών» του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Πιερίας).

Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης για 2 επιπλέον τρίμηνα.

Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία.

Αναλυτικά το ύψος της εκάστοτε εγγυητικής επιστολής, για κάθε τμήμα φαίνεται στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.