ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/01/2020 / ΩΡΑ: 14:31 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Αγαπητά μέλη,

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 45/21-11/2014 της Τράπεζας Ελλάδος και το ΦΕΚ 3350/2014 όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο Αρκαδίας πριν τις 12/12/2014 και έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη πενταετία μέχρι τις 31/12/2019 θα πρέπει να προσκομίσουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των σεμιναρίων ασφαλιστικής εκπαίδευσης.

Τα πιστοποιητικά αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την διατήρηση της εγγραφής στο ειδικό μητρώο του επιμελητηρίου.

Επιπλέον, για όσους από εσάς συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη τριετία και έληξε η ισχύς της αδείας που σας χορηγήθηκε από το Επιμελητήριο Αρκαδίας στις 31/12/2019, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 1569/1985,το Ν. 4583/2019 και το Π.Δ. 190/2006 πρέπει να προχωρήσετε σε ανανέωσή της μέχρι τις 31/03/2020.

Επισημαίνεται ότι, όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπροθέσμως στην ανανέωση της αδείας τους  μέχρι  31/03/2020,  θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις στα γραφεία και τα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Συνημμένα: Δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.