">

Η Booking.com δεσμεύεται να ευθυγραμμίσει τις πρακτικές της σχετικά με την παρουσίαση προσφορών και τιμών με τη νομοθεσία της ΕΕ, μετά τη λήψη μέτρων από την ΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/01/2020 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Μετά τον διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές για την προστασία των καταναλωτών, η Booking.com δεσμεύτηκε να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στους καταναλωτές οι προσφορές, οι εκπτώσεις και οι τιμές της. Μόλις η Booking πραγματοποιήσει πλήρως τις εν λόγω αλλαγές, οι καταναλωτές θα είναι καλύτερα σε θέση να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες συγκρίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Ο κ. Ντιντιέ ΡεντέρςΕπίτροπος αρμόδιος για τη Δικαιοσύνη, δήλωσε: «Όλες οι εταιρείες πρέπει να πληρούν τα υψηλά πρότυπα της νομοθεσίας μας για την προστασία των καταναλωτών, εάν επιθυμούν να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της ΕΕ. Είναι ζωτικής σημασίας, εταιρείες όπως η Booking.com, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, να ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους στον εν λόγω τομέα, διασφαλίζοντας ότι στα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης καταλυμάτων δεν χρησιμοποιούνται μεθόδοι χειραγώγησης, όπως η απόκρυψη χορηγιών για προτιμησιακή κατάταξη, η αδικαιολόγητη άσκηση πίεσης χρόνου στους χρήστες ή η παραπληροφόρηση όσον αφορά τις εκπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών θα συνεχίσουν να παρακολουθούν όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες ταξιδίων για τη διασφάλιση ενός δίκαιου διαδικτυακού περιβάλλοντος για τους καταναλωτές.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών (ΣΠΚ – δίκτυο «Συνεργασία για την Προστασία των Καταναλωτών»), υπό την ηγεσία της ολλανδικής αρχής για την προστασία των καταναλωτών και τις αγορές(link is external) (ACM), αξιολόγησαν τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Booking.com σε επίπεδο ΕΕ/ΕΟΧ, μετά από επαφές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος. Οι αρχές του δικτύου ΣΠΚ είναι πεπεισμένες ότι, χάρη στις δεσμεύσεις, οι πρακτικές της εταιρείας θα ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Η Booking.com δεσμεύτηκε να τροποποιήσει τις πρακτικές της το αργότερο έως τις 16 Ιουνίου 2020.

Δείτε εδώ το πλήρες δελτίο τύπου και εδώ τον πλήρη κατάλογο των δεσμεύσεων.

Press Release in English

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.