Προμήθεια αδειών χρήσης τριετούς διάρκειας, διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομοίωσης μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών – χειραποσκευών και αερομεταφερόμενου φορτίου (σύστημα CBT) – CPV 48190000-6.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2020 / ΩΡΑ: 13:42 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια
αδειών χρήσης τριετούς διάρκειας, διαδικτυακού συστήματος εκπαίδευσης προσομοίωσης
μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών – χειραποσκευών και αερομεταφερόμενου φορτίου (σύστημα CBT) –
CPV 48190000-6.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.