Υποβολή προτάσεων για προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/01/2020 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Από την Τρίτη 14 Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προτάσεων για εκστρατείες προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως επαγγελματικές ενώσεις, ομάδες παραγωγών και ομάδες γεωργικών ειδών διατροφής που είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες προώθησης, ενώ οι εν λόγω εκστρατείες θα συγχρηματοδοτηθούν με 200 εκατομμύρια ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι από το κονδύλι αυτό, θα χορηγηθούν 118 εκατ. ευρώ σε εκστρατείες για χώρες με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα προορίζονται για προώθηση προϊόντων εντός της επικράτειας της ΕΕ.

Ειδικότερα, τα λεγόμενα «απλά» προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς από το ίδιο κράτος μέλος. Τα «πολλαπλά» προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο οργανισμούς από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Οι εκστρατείες γενικά θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα τριών ετών. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 16 Απριλίου 2020 μέσω της σχετικής αποκλειστικής πύλης.

Ο CHAFEA, ο εκτελεστικός οργανισμός της ΕΕ για τους καταναλωτές, την υγεία, τη γεωργία και τα τρόφιμα, οργανώνει μια σχετική ενημερωτική ημερίδα στις Βρυξέλλες στις 30 Ιανουαρίου, ανοιχτή σε όλους τους πιθανούς δικαιούχους προκειμένου να τους βοηθήσει να προετοιμάσουν καλύτερα τις προτάσεις τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού αξιολογήσει τις προτάσεις, προγραμματίζει να ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο.

Πηγή:agronews.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.