∆ιαγωνισμός για την « Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2020 / ΩΡΑ: 09:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 9/2020, για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού», CPV: 39313000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.