∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 2/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2020 / ΩΡΑ: 13:11 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια συσκευής ανίχνευσης φλεβών του Μικροβιολογικού
Εργατηρίου».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.