Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών αναλωσίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/02/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 18/2020, για την «Ιατρικά αναλώσιμα», CPV: 33140000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μία χιλιάδες επτακόσια ευρώ (61.700,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλες τις πληροφορίες.