Δημόσιοι διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2020 / ΩΡΑ: 16:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, για τη σύναψη σύµβασης προµήθειας εξοπλισµού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές και οι πληµµύρες, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.

 

H ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης οχηµάτων µε κωδικό ΝΑΤΟ F54.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ

 

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ

 

Το 10 ΣΠ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο σχετικό, που θα αφορά στo έργο «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωµάτων µε αντίστοιχα αλουµινίου των κτηριακών συγκροτηµάτων ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο1 και ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο5».

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ