Διαγωνισμός για την προμήθεια βασικών ελαιολιπαντικών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/05/2020 / ΩΡΑ: 14:31 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προμήθεια βασικών
ελαιολιπαντικών μέσων εδάφους για την κάλυψη αναγκών των τριών κλάδων των ΕΔ (2021-23), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (4.442.543,57 €), χωρίς ΦΠΑ.

Αριθμός Διαγωνισμού: 40/20 και αριθμός διακήρυξης: 40.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Έναρξη υποβολής προσφορών η 08 Μαϊ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10 Ιουν 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Αποσφράγιση των προσφορών η 16 Ιουν 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.
Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348
3161 ΦΑΞ: 210 345 4603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς.