Διαγωνισμός για την προμήθεια βενζίνης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2020 / ΩΡΑ: 12:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΝΕΑ

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προμήθεια για την
προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης με κωδικό ΝΑΤΟ F-67, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) συνολικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Αριθμός ∆ιαγωνισμού: 50/20 και αριθμός διακήρυξης: 50.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και οι προσφορές

θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 29 Μαϊ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 02 Ιουλ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Αποσφράγιση των προσφορών η 08 Ιουλ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:10.
∆ιευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348
3161 ΦΑΞ: 210 345 4603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς.