Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σαντουιτς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ – ΤΟΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
– ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2020
1. Αναθέτουσα αρχή: 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/Β2
2. Μονάδα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 485 ΤΑΓΜΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

3. Είδος ∆ιαγωνισµού: Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
4. Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού: προµήθεια ειδών σάντουιτς και τοστ, για τις ανάγκες των Μονάδων – Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.