Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/06/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Διαγωνισμοί του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών για την προμήθεια (πατήστε πάνω στο link που σας ενδιαφέρει)

Σ.Δ. Καθετήρων διαφόρων (ΩΞΗΗ4690ΒΞ-14Δ)(20PROC006879576)

Σ.Δ. συσκευές παροχέτευσης (ΨΦΠ34690ΒΞ-ΕΒΧ)(20PROC006880116)

 

Άλλοι διαγωνισμοί

  • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, µε αριθµό διακήρυξης 89/2020, για την «Προµήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών οδοντοτεχνικών εργασιών για το Ο.Φ.Θ », CPV: 33141800-8, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Πατήστε ΕΔΩ για να τον κατεβάσετε.

  • Προμήθεια «Ενός (1) Λαπαροσκοπικού Χειρουργικού Πύργου προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου –
    SIEMENS».

Πατήστε ΕΔΩ για να τον κατεβάσετε.

  • ∆ιαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών λυματοφόρων οχημάτων και αποφρακτικών μηχανημάτων

Πατήστε ΕΔΩ για να τον κατεβάσετε.

  • Διαγωνισµός σύναψης Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, για την προµήθεια φαρµακευτικών προϊόντων (εµβόλια)

Πατήστε ΕΔΩ για να τον κατεβάσετε.