Διαγωνισμοί του 424 ΓΣΝΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/06/2020 / ΩΡΑ: 14:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών για:

«Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (υλικά ακτινοδιαγνωστικής)», CPV: 33124210-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (55.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε το link: 2.1 ΑΔ 108_2020 ΑΔΑΜ 20PROC006849292 ΑΔΑ ΨΔ7Η6-ΖΧΙ

 

«Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (χειρουργικά μοσχεύματα)», CPV: 33184100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε το link: 2.1 ΑΔ 107_2020 ΑΔΑΜ 20PROC006848654 ΑΔΑ 659Ε6-ΧΧΘ

 

«Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (εργαλεία χειρουργείου)», CPV: 33162200-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε το link: 2.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 106_2020 ΑΔΑΜ 20PROC006848417 ΑΔΑ 61Λ86-ΝΣΥ

 

«Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (ιατρικές συσκευές)», CPV: 33100000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ  (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε το link:2.1 ΑΔ 105_2020 ΑΔΑΜ 20PROC006848892 ΑΔΑ Ω3ΧΕ6-ΟΥΧ

 

«Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (χάρτινες σακούλες & περιτυλίγματα αποστείρωσης)», CPV: 33198200-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε το link: 2.1 ΑΔ 104_2020 ΑΔΑΜ 20PROC006849116 ΑΔΑ Ψ38Κ6-ΓΩΕ