Διαγωνισμοί του 424 ΓΣΝΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2020 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών:

  •  «Ετησία  σύμβαση για τη Διαχείριση άλλων επικίνδυνων αποβλήτων», CPV: 90524000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι ευρώ (14.136,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για όλες τις πληροφορίες πατήστε: AΔΑΜ_20PROC006805443 ΑΔΑ_Ψ8ΧΗ6-ΞΙΚ

  • , με αριθμό διακήρυξης 103/2020, για την «Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (καθετήρες παροχέτευσης)», CPV: 33141641-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για όλες τις πληροφορίες πατήστε: AΔΑ_6ΑΩΠ6-43Ρ ΑΔΑΜ_ 20PROC006800005 AΔ_103

  • «Προµήθεια λοιπών  υγειονοµικών αναλωσίµων (Αναλώσιµα έγχυσης)», CPV: 33194120-3, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για όλες τις πληροφορίες πατήστε:ΑΔΑ ΩΡΖ96-ΚΘΔ ΑΔΑΜ 20PROC006797000

  •  «Προµήθεια υλικών αιµοδοσίας(Συσκευές αιµατολογικών αναλύσεων)», CPV: 38434570-2, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00€), συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για όλες τις πληροφορίες πατήστε:ΑΔΑ 682Ι6-ΛΑ4 ΑΔΑΜ 20PROC006795815